Skip to content


Rozhovor se solidární skupinou odborů vězněných GG/BO

Redakce časopisu Díra ve zdi nám ochotně poskytla rozhovor se solidární skupinou odborů vězněných GG/BO, který byl publikován v prvním čísle tohoto projektu.

Mezi lidmi vězněnými na území tzv. Česka je GG/BO (Odbory vězněných/spolková organizace) asi neznámý pojem. Můžete tedy říct něco o historii a činnosti vaší organizace?

GG/BO byla založena v květnu 2014 ve věznici Tegel v Berlíně. Důležité je již na tomto místě uvést, že GG/BO je organizace existující ve vězení. Pracuje tedy v rámci sebeurčení vězňů – organizovaně a emancipovaně. My vně jsme solidární skupiny, jsme tedy pouze podpora a komunikační kanál GG/BO. Toto jasné odlišení je pro nás velice důležité, protože GG/BO není „naše organizace“ , ale samostatný zevnitř organizovaný kolektiv. My podporujeme jeho práci a snažíme se, aby boje vězněných našly sluchu u veřejnosti, vedeme ale též vlastní boje a nepopisujeme se jako členstvo GG/BO.

Odbory byly založeny jednak proto, že lidé v kriminále vydělávají svou prací jen 1 až 2 Eura za hodinu (v Německu je minimální hodinová mzda stanovena na 8,5 Eur), jsou vyloučeni ze systému sociálního pojištění (jako je zdravotní a důchodové pojištění, což vede mimo jiné k chudobě ve stáří u dlouhodobě vězněných) a částečně je pro ně práce povinná. GG/BO má vězněným zajišťovat lobby, které se staví za jejich práva. To znamená, že právo na minimální mzdu, přístup k sociálnímu pojistění a práce na bázi dobrovolnosti jsou hlavními požadavky GG/BO.

Odbory vězněných byly ale od počátku zamýšleny též jako prostředek k tomu, jak překlenout obrovské rozdíly v kriminále. Nezávisle na etnicitě, pohlaví, národnosti, původu atd. každá/ý může spolupracovat.

Věznění lidé jsou v kriminále velice často vzájemně izolovaní, rozdělení, rozhádaní. GG/BO má se svými hlavními požadavky představovat základnu, na níž lze společně bojovat a v níž vězněné/í nestojí osamoceně. To funguje docela dobře. To je také jeden z důvodů, proč my jako solidární skupina Odbory vězněných podporujeme.

Jsou nějaké konkrétní úspěchy, kterých GG/BO dosáhla?

Je mnoho malých úspěchů, jež stojí za zmínku. Příklady: V některých spolkových zemích byla zrušena povinnost práce. Ve věznici v Zeithain byly sníženy ceny telefonních hovorů, ve věznici v Chemnitz byla povolena odborová shromáždění, ve věznici v Neumünsteru byly sníženy ceny potravin, téma „důchodové pojištění pro vězněné“ je opět na denním pořádku konference ministerstva spravedlnosti. Myslíme si, že by ke všem těmto dílčím úspěchům nedošlo, kdyby se lidé ve vězení kolektivně nestavěli za svá práva.

Ve skutečnosti považujeme za „větší“ úspěch, že vězněné/í mají konečně lobby, společně bojují za svá práva, nenechávají se rozdělit. To je podle našeho názoru základ pro všechny další navazující boje.

Předpokládám, že sdružování vězňů v boji za jejich zájmy se setkává s represivní odezvou provozovatelů věznic a státních institucí. Jak silným a jakým konkrétním represím musíte čelit?

Od vzniku GG/BO se pokoušejí věznice a také ministerstva práci a sebeorganizování vězněných podkopávat. Proto se stala „represe“ pro nás i GG/BO rychle tématem. Většinou se chovají věznice, jakmile zjistí, že se lidé organizují, poměrně stějně: Nejprve bývá ochromen písemný kontakt, naše pošta tedy vězněným nechodí, nebo nedostáváme žádné dopisy z vězení. Pak přichází moment, kdy vězněné postihují disciplinární opatření. Bývá jim zabavena televize, nesmějí nakupovat, s ostatními na dvůr atd. Dosud nejhorší represi jsme zažili v Tegelu: věznění poté, co sepsali petici proti jednomu zřízenci, byli obviněni ze vzpoury a nuceně přeloženi.

Nicméně člověk by neměl zapomenout, že kriminál je už sám osobě obří nástroj represe a že cesta do něj je represí dlážděna. Zatímco my zde venku o represi hovoříme či ji zažíváme, v kriminále je v každém případě represe silnější, koncentrovanější, horší.

Přitom nebojujeme jenom s represí proti GG/BO: mnohdy se vězněné/í začnou organizovat (v rámci GG/BO), protože chtějí něco dělat proti represi ve věznici. V agendě GG/BO nestojí tedy jen boje s tématem práce. Boje proti útlaku a represi v posledních letech nabraly na intenzitě a objemu – a my je rozhodně podporujeme zveřejňováním, právní pomocí, praktickými akcemi, atd.

Mají represe zásadní vliv na to, kolik vězňů se v GG/BO organizuje? Vězněným lidem jde asi o mnoho, takže je snadno představitelné, že represe mohou mít pro některé lidi zastrašující efekt. Je to tak v praxi?

Některé vězněné to vskutku odstraší, jiné to podle našeho názoru posiluje v jejich postojích. Každopádně je důležité odsud zvenčí lidem ve vězení ukázat, že nejsou sami a že stojíme na jejich straně. Když věznění trpí represí, pokoušíme se, jak jsme již uvedli, různým způsobem je podpořit. Což je dle našich zkušeností také činí odvážnějšími a silnějšími v dalších bojích.
Ale ano, je mnoho vězněných, které represe zastrašují. Věznice Tegel je takovým přkladem: věznění byli represemi poměrně umlčeni, tudíž je zde GG/BO ve velmi svízelné situaci.

Na území tzv. Německa a jinde ve světě působí i další organizace vězněných lidí nebo na jejich podporu. Mám na mysli třeba FAU, ABC, IWW, Rote hilfe. Jaký je vztah GG/BO k těmto skupinám?

Ke všem zmíněným organizacím máme zde vně dobrý kontakt. Pro nás je přirozeně důležité nebojovat v izolaci. Spojit se a společně stavět požadavky je přeci také důvod, proč my GG/BO podporujeme. Bylo by proto zcela nesmyslné, kdybychom naše boje vedli plně izolovaně od jiných bojů a organizací. Pro nás je velice významný především mezinárodní kontakt a výměna zkušeností, neboť pokud se nechceme nechat rozdělit, je celosvětová soudržnost neodmyslitelná.

Solidarita nesmí mít žádné hranice, jinak existuje nebezpečí, že budeme vést naše boje osamoceně.

To, že odbory GG/BO samy mají kontakt ke zmíněným skupinám, přiliš nepředpokládáme. Důvody pro tento stav jsou pro nás ale zcela pochopitelné: kriminál je speciální prostor, izolovaný od společnosti a s vlastní životní realitou. To, že se lidé ve vězení staví za svá práva a jejich boje nacházejí vně vězení (ve Spolkové republice Německo, dále SRN) odezvu je velký úspěch, který je třeba připsat především GG/BO a solidárním skupinám GG/BO. Je to ale tvrdý boj, který je již sám velice náročný především pro vězněné. To, že by ještě vedly/i mezinárodní boje (za zdmi kriminálu!) by bylo bezvadné, v současnosti však nikoli realistické.

My na tom ale pracujeme. Proto jsme vyzvali k mezinárodní solidaritě se stávkou ve věznicích v USA a o této stávce jsme vězněné informovali. Je vždy několik lidí ve vězení, kteří mají chuť se podílet na mezinárodních akcích. Například Martin Marggraf z věznice v Neumünsteru napsal zdravici s popisem důvodu, proč se on sám rozhodl pro pracovní stávku. Tento text jsme rozdávali během našeho protestního shromáždění před americkým konzulátem.

Organizujete se pouze na lokální úrovni nebo preferujete síťování s dalšími vězněnými v jiných částech světa?

Chceme se organizovat společně s lidmi v zahraničí! To je také jeden z důvodů, proč jsme vybudovali naše kontakty do České republiky. Ale jak jsme zmínili výše: na naší straně je tu obrovský zájem. Uvnitř GG/BO však není zatím mezinárodní solidarita velkým tématem.

K tomu musíme dodat, že i pro nás jako solidární skupinu má kontakt s vězněnými v rámci SRN stále přednost. Když zde jsou kapacity, angažujeme se velice rádi také mezinárodně. Nesmí to však být na úkor naší přímé práce s vězněnými…

Pokud by lidi vězněné v Česku vaše činnost zajímala, jak mohou s vámi navázat spolupráci?

Jako první bychom potřebovali informace, jak vypadá situace v českých věznicích. Potřebovali bychom tedy prvně přímý kontakt k vězněným lidem v Česku. Jakmile bychom měli kontakty a informace, mohli bychom konat, předpokládám podobně jako zde, neboť Česká republika není přeci tak daleko od SRN.

K tomu musím dodat, že jsme si jako solidární skupiny nikoli bezdůvodně nerozdělily spolkové země SRN: výkon trestu je v Německu nesmŕně komplikovaný a každá spolková země má vlastní pravidla a zákony. Proto se solidární skupiny lokalizovaly.

Pokud bychom tedy spolupracovali s vězněnými lidmi v Česku, museli bychom se nejprve důkladně stran zdejšího právního a politického stavu informovat. Lepší by tedy bylo, kdyby se přímo v České republice našli angažovaní lidé, kteří by vězněné zvenčí podporovali.

A co lidé, kteří teď ve vězení nejsou? Jak se oni mohou s vámi spojit a být užiteční?

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese berlin@ggbo.de. Jsme vděční za každou podporu a máme pokaždé velkou radost, když se etablují nové (solidární) skupiny. Pokud tedy máte zájem o spolupráci, napište nám a vše další pak necháme na přímé komunikaci.

Je něco, co by jste chtěli vzkázat lidem vězněným v Česku?

Budujte kolektivy vězněných, bojujte za vaše práva, nenechte se od státu ničit, držte pospolu, nenechejte se izolovat nebo rozdělit! Nejste sami – a pokud budete chtít, budeme rádi bojovat společně s vámi za svobodu všech vězněných a za zrušení věznic.

  • webovky GG/BO https://ggbo.de/
  • Kurzívou v závorkách jsou značeny poznámky překladatelského kolektivu.

Posted in General, Rozhovory.

Tagged with .