Skip to content


Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum

Policií můžeš být buď zajištěn, zadržen nebo zatčen. Tyto právní
instituty se liší:

Zajištěn/a můžeš být v celé řadě zákonných případů, pro nás je asi
nejvíce relevantní případ, kdy jsi „přistižen/a při přestupku a
existuje důvodná obava, že budeš ve svém protiprávním jednání
pokračovat anebo znemožňovat řádné objasnění věci.“ Zajištěn/a můžeš
být maximálně na 24 hodin.

Zadržen/a můžeš být pouze v případě, když jsi podezřelý/á ze spáchání trestného činu, jsi přistižen/a při páchání trestného činu, nebo když jsi obviněn/a ze spáchání trestného činu (tedy už došlo k obvinění). V prvním a druhém případě to není možné tehdy, kdy je trestný čin méně závažný a hrozí za něj nižší tresty odnětí svobody (tedy úmyslný trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dva roky, nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky). Nicméně, tuto podmínku Policie ČR v praxi často porušuje. Zadržen/a můžeš být maximálně 48 hodin. Pak musíš být buď propuštěn/a, nebo předveden/a před soudce/soudkyni (to se nemusí stát fyzicky, předveden/a můžeš být i pouze papírově, aniž bys ty sám/a opustil/a celu) buď ke zkrácenému trestnímu řízení nebo pro rozhodnutí o uvalení vazby, a to do dalších 24 hodin. Celkem tedy můžeš být policií omezen/a na svobodě maximálně 72 hodin.

Zatčen/a můžeš být pouze v případě, kdy jsi již obviněn/a z
trestného činu. Zatčení může proběhnout pouze na základě příkazu k
zatčení vydaného soudem. Nejpozději do 24 hodin po zatčení musíš být
předán/a soudu, který má dalších 24 hodin na rozhodnutí o uvalení vazby.

Pokud jsi zadržen/a přímo při trestném činu, policie může přistoupit k
tzv. zkrácenému přípravnému řízení. Když tě vyslechne a provede všechny
další nutné úkony, předá zprávu o celé věci státnímu zástupci, který
následně může podat návrh na tvé potrestání soudu. Ten poté rozhodne.
Může se tak stát okamžitě, nebo až do čtrnácti dnů. Při celém řízení
samozřejmě máš právo na obhájce, kterého si můžeš vybrat i sám/a, nebo
je ti v případě nutnosti přidělen (advokáta musíš mít mimo jiné v
případě, pokud konáno hlavní líčení ve zjednodušeném řízení v době, kdy
jsi zadržen/a, tedy pokud jsi zadržen/a a poté okamžitě odvezen/a k soudu).

V případě odsouzení budeš muset uhradit náklady zkráceného trestního
řízení, které jsou paušálně určeny na 2.000,-, a také náklady na
advokáta. Pokud ti byl přidělen ex offo, jde pro trestné činy se sazbou
od jednoho do pěti let o částku 1.500,- za jeden právní úkon (tím je
např. seznámení se spisem, účast u výslechu obviněného, účast u výslechu
svědků, podání odvolání atd. ) plus náhrada režijních nákladů a cestovné.

/TIP: Při zkráceném trestním řízení ti je policie povinna „nejpozději na
počátku výslechu sdělit, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký
trestný čin je v tomto skutku spatřován.“/

Do vazby můžeš být vzat/a pouze v případě, že jsi obviněn/a ze
závažnějšího trestného činu (tedy úmyslného trestného činu, za který
zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje dva
roky, nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti, za který zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje tři roky) a z přesně
vymezených důvodů. Zákon říká, že to je v případě, že existuje „důvodná
obava“, že obviněný „uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu
stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned
zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest“, že
„bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo
jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání“ nebo
že „bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný
čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo
kterým hrozil.“ Pokud bys byl/a vzat/a do vazby, zůstáváš omezen/a na
svobodě a ocitneš se ve vazební věznici.

Posted in Prevence.

Tagged with , , , .