Skip to content


Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum

Přestupky

• Pokud jsi podezřelá/podezřelý ze spáchání přestupku, policie provede
výslech, sepíše protokol a věc předá k dořešení přestupkové komisi
místně příslušného obecního úřadu. Ten tě následně (zpravidla po
několika měsících) předvolá k projednání přestupku. Přestupková komise
je složená z civilních zaměstnanců úřadu. Vyslechne tě, vyhodnotí
případné důkazy a vyřkne verdikt. Pokud tě uzná vinnou/vinným, následuje
peněžitá pokuta plus paušální úhrada nákladů ve výši 1 000,-. Pokud
nedojde k přestupkovému řízení v době do jednoho roku od data, kdy měl
být přestupek spáchán, celá věc je promlčena a nikdo tě za tento
přestupek už nemůže dál stíhat.

• Nejčastějším přestupkem, kterého se na demonstraci můžeš dopustit, je
neuposlechnutí výzvy úřední osoby (používané při většině zajištění),
maskování, případně držení zbraně na veřejném shromáždění

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby je přestupkem, kterého se dopustí ten
nebo tak, kdo „neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci“ za který lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Na demonstraci
nicméně bývá velký hluk, lidé skandují, křičí a je poměrně pochopitelné,
že jsi žádné pokyny policie neslyšel/a… Kdybys je slyšel/a, určitě by si
uposlechl/a.

Maskování je přestupkem, kterého se dopustí ten nebo ta, kdo si zakrývá
obličej “způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci“. Lze za
něj uložit pokutu do 10 000 Kč. Je jasné, že kuklu neobhájíš, ale
sluneční brýle, kapuca na hlavě, šála, čepice s kšiltem hodně do
obličeje – to přeci občas nosí každý, může ti být zima, můžeš být
citlivější na světlo, chránit si oči před pylovou alergii a tak dále…
Rozhodně si neměl/a v úmyslu ztěžovat svou identifikaci.

Držení zbraně na veřejném shromáždění je přestupkem, za který lze uložit
pokutu do 5 000 Kč. Již jsme si řekli, že zbraň je cokoliv, čím „je
možno učinit útok proti tělu důraznějším.“ Opět, boxera a teleskopický
obušek asi neobhájíš, u ostatních věcí by to mohl být snažší – neměl/a
jsi ani ponětí, že by to mohlo být použito jako zbraň atd.

Trestné činy

• Pokud jsi podezřelý ze spáchání trestného činu, státní zástupce ti
sdělí obvinění. Buď rovnou při zadržení, nebo ti přijde později poštou.
V takovém případě tě čeká soud.

• V případě méně závažných trestných činů (tj. ty, na které zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let) a
pokud je „skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy“ může být
řízení zkráceno pomocí tzv. trestního příkazu. Samosoudce jen posoudí
předložené důkazy a stanoví trest, buď ho přijmeš nebo podáš odpor. Když
podáš odpor, dojde ke klasickému soudnímu přelíčení. Trestním příkazem
lze uložit trest odnětí svobody do jednoho roku, trest obecně
prospěšných prací, trest zákazu činnosti do pěti let, peněžitý trest a
trest propadnutí věci.

• Možnými tresty jsou:

Trest odnětí svobody – zde asi není co dodat.

Podmíněný trest odnětí svobody – v případě, že je skutečně uložený trest
(tedy nikoliv maximální sazba v daném paragrafu) do dvou let odnětí
svobody, lze ho podmíněně odložit, a to na jeden rok až pět let. Pokud
je trest do tří let odnětí svobody, lze ho podmíněně odložit s tzv.
dohledem, tedy pravidelným kontaktem s úředníkem či úřednicí Probační a
mediační služby. V obou případech podmíněného odložení trestu může soud
„přiměřená omezení a povinnosti“.

Obecně prospěšné práce – v případě trestných činů se sazbou do pěti let
odnětí svobody ti soud může udělit trest obecně prospěšných prací, a to
ve výměře od 50 do 300 hodin. Ty pak odpracováváš podle pokynů úředníků
či úřednic Probační a mediační služby.

• V případě odsouzení budeš také muset uhradit náklady na soudní řízení:
v případě trestního příkazu 2 000 Kč; ve věcech, v nichž řízení v prvním
stupni bylo vedeno před okresním soudem, 4 000 Kč; ve věcech, v nichž
řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem (pouze
nejzávažnější trestné činy), 6 000 Kč.

• Nejčastějším trestným činem, kterého se na demonstraci či v
souvislosti s aktivismem můžeš dopustit, je Násilí proti úřední osobě
(útok na policist(k)u), Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci
(útok na civilist(k)u), Ublížení na zdraví (úspěšný útok na
civilist(k)u) a Poškození cizí věci.

Násilí proti úřední osobě je trestným činem, kterého se dopustí ten
nebo ta, „kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední
osoby, nebo pro výkon pravomoci úřední osoby“ a hrozí za něj odnětí
svobody až na čtyři léta. Pokud je tento čin spáchaný se zbraní (tedy
opět čímkoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším), nebo
je-li jím ublíženo na zdraví, hrozí za něj odnětí svobody na šest měsíců
až šest let.

Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci je trestným činem, kterého
se dopustí ten nebo ta, „kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením,
ublížením na zdraví nebo způsobením škody“ a hrozí za něj odnětí svobody
až na jeden rok. Pokud je násilí užito, nebo je výhrůžka provedena mj.
kvůli politickému přesvědčení, nebo pokud se někdo „spolčí nebo srotí ke
spáchání takového činu“ hrozí za něj šest měsíců až tři léta.

Ublížení na zdraví je trestným činem, kterého se dopustí ten nebo ta,
kdo „jinému úmyslně ublíží na zdraví“ a hrozí za něj odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta. Opět, pokud je čin spáchán mj. kvůli
politickému přesvědčení, hrozí za něj vyšší sazba, a to jeden rok až pět
let.

Poškození cizí věci je trestným činem, kterého se dopustí ten nebo ta,
kdo „zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak
na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou“ nebo ji „postříká, pomaluje či
popíše barvou nebo jinou látkou.“ Hrozí na něj odnětí svobody až na
jeden rok. A opět, pokud je čin spáchán na věci jiného kvůli jeho
politickému přesvědčení, hrozí za něj pak odnětí svobody na šest měsíců
až tři léta.

Trestné činy – praktické rady:

• Vždy si ponechej lhůtu na odvolání (i kdyby ti například ve zkráceném
trestním řízení tvůj přidělený advokát radil něco jiného).

• Pokud jsi byl/a odsouzen/a i k náhradě škody (zejména u poškození cizí
věci), buď sám/sama aktivní v kontaktování protistrany a dohodnutí
postupu. Tuto komunikaci můžeš samozřejmě řešit i přes advokátku/a.

/TIP: Nikdy se nespoléhej na to, že věc nějak dopadne nebo vyšumí!
Jakmile se soudní mašinérie rozjede, musíš být sám/sama aktivní, jinak
tě čeká malér jistojistě./

Podání vysvětlení

• Začíná většinou tím, že ti poštou dorazí „Výzva k podání vysvětlení
podle §158 odst. 6 tř.“

• Tím tě policie žádá o podání vysvětlení ke stavu věci protiprávního
jednání které jsi mohl spáchat sám, anebo které jsi mohl/a vidět či o
kterém by jsi mohl/a policii něco sdělit. V předvolání se většinou pod
spisovou značkou uvádí o jaký případ se jedná, je zde například jméno
podezřelého apod. Pokud jsi nic nespáchal/a, bude s tebou v dalších
dnech sepsán protokol o výslechu svědka. Pokud jsi nějaký přečin podle
policie spáchal/a, anebo byl/a označen za viníka, může ti být později
sděleno podezření ze spáchání trestného činu.

• Samotné podání vysvětlení probíhá tak, že se dostavíš na příslušnou
součást policie a zde předložíš na recepci předvolánku. Následně si tě
příslušný policista vyzvedne a odvede do kanceláře, kde s tebou po
poučení bude sepsáno podání vysvětlení k prověřované věci. Jak píšeme
výše, podání vysvětlení máš právo odmítnout – a to v případě, že bys
svou výpovědí mohl přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek
sobě nebo osobě blízké. Toto nemusíš dále rozvádět (upřesňovat osobu
blízkou atd.)..

• Na podání vysvětlení se musíš dostavit, i když víš předem, že
vysvětlení odmítneš podat! Pokud se nedostavíš, může tě policie předvést!

• I v případě, že jdeš „jen“ podat vysvětlení, nech doma všechny
zápisníky, poznámky, vizitky, věrnostní karty atd. Vezmi si jen
nejnutnější: doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, peníze, případně
kreditní kartu, legitimaci na MHD, řidičák a doklady k autu, pokud
jim jedeš. Pozor na papírky a další věci zapomenuté v batohu. Nech doma
mobilní telefon.

• Pokud ti policie nepošle předvolání, ale přijde rovnou domů atd. s
žádostí o „neformální“ rozhovor, důrazně to odmítni.

• Stejně odmítni případné předvolání po telefonu – můžeš poukázat na to,
že si nemáš jak ověřit, že volající je skutečně tím (policist(k)ou), za
koho se prohlašuje. Slušně trvej na písemném předvolání (to nemusí nutně
přijít poštou, policie ti ho může i osobně přivézt).

• Podání vysvětlení může skončit i tak, že ti policie předá obvinění.
Nejde o správný postup, policií však bývá využíván.

/TIP: užitečné vzory k základním právním úkonům najdeš na
http://bpp.iure.cz/node/103/

Posted in Prevence.

Tagged with , , , , .